Wysyłka w 2 dni robocze!

100 dni na zwrot

Darmowa wysyłka do zamówień powyżej 189 zł

Wysyłka w 2 dni robocze!

100 dni na zwrot

Darmowa wysyłka do zamówień powyżej 189 zł

POLITYKA W ZAKRESIE PRYWATNOŚCI I PLIKÓW TYPU COOKIE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest BY MIŁOŚĆ Sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000898210, posiadającą NIP 5252862494, REGON 38896199000000, adres: ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, adres e-mail: [email protected], zwana w niniejszym paragrafie: „Administratorem”.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych (osobę odpowiedzialną za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych). Kontakt do inspektora: e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w następujących celach:
  1. zawarcia przez Klienta umowy i wykonywania tej umowy (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której Klient jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy,
  2. analitycznych t.j. doboru usług Administratora do potrzeb Klientów, optymalizacji tych usług na podstawie przebiegu procesu obsługi sprzedaży i posprzedażowej (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora),
  3. archiwizacji dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora),
  4. badania satysfakcji Klientów i weryfikacji jakości usług (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie zasadniony interes Administratora),
  5. prowadzenia marketingu bezpośredniego (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora),
  6. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. związanego z rachunkowością (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze).
 4.  Dane osobowe Klientów Administrator może udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
  1. upoważnionym przez Administratora pracownikom,
  2. podwykonawcom Administratora, czyli podmiotom, z których Administrator korzysta przy przetwarzaniu danych, którzy w zależności od charakteru współpracy mogą być także odrębnymi administratorami danych,
  3. dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
  4. podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, którzy obsługują proces zamówień,
  5. podmiotom świadczącym Usługodawcy usługi: księgowe, prawne, audytowe,
   konsultingowe,
  6. firmom kurierskim i pocztowym, które dostarczają do Klienta przesyłki,
  7. agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych),
  8. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Okres przetwarzania danych osobowych Klientów uzależniony jest od celu ich przetwarzania, w związku z czym:
  1. dane osobowe Administrator przetwarza do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
  2. dane osobowe pozyskane w celu marketingowym, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu cofnięcia przez Klienta zgody na ich przetwarzanie w tym celu, a przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu,
  3. do czasu aż przestanie ciążyć na Administratorze obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych osobowych.
 6. Administrator korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w związku z czym Administrator może automatycznie dopasowywać pewne treści marketingowe do potrzeb Klientów tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego dane, które posiada np. poprzez analizę tego jakie produkty Klient kupuje. W
  oparciu o te informacje Administrator przypisuje Klientowi profil z punktu widzenia zaoferowania mu produktów lub usług lub usług partnerów. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na dobór oferowanych Klientowi produktów lub usług. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany odbywa się na podstawie
  udzielonej przez Klienta zgody.
 7. Klient ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych w celu ich sprostowania,
  2. usunięcia jego danych osobowych,
  3. ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,
  5. przeniesienia danych osobowych.
 8. Jeśli przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się na podstawie zgody, Klient ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli Klient uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 9. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych (tożsamości, danych adresowych, adresu poczty elektronicznej) może uniemożliwić Administratorowi świadczenie Klientowi usług drogą elektroniczną lub złożenie Zamówienia przez Klienta.
 10. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 11. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa, które nie wchodzi w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego działalność oraz wspierających funkcjonalności Sklepu (np.przechowywania danych w chmurze). Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych zostały zapewnione poprzez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej.