REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MIŁOŚĆ.PL

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego „Miłość.pl” działającego pod adresem internetowym www.milosc.pl (dalej: „Sklep”).

2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).

3.       Sklep jest własnością spółki BY MIŁOŚĆ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000898210, posiadającej NIP: 5252862494, numer REGON: 388961990, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) (dalej: „Sprzedawca”).

4.       Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą:

1)      poczty elektronicznej - pod adresem: [email protected];

2)      poczty tradycyjnej - pod adresem: ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

5.       W ramach wykonywanej działalności, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów, które mogą być nabywane przez Kupujących korzystających ze Sklepu, oraz świadczy wskazane w Regulaminie usługi drogą elektroniczną.

6.       Informacje o Produktach dostępnych w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).

7.       Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.

 

§ 2.

Definicje

Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

1)      Dzień roboczy - dzień niebędący sobotą, niedzielą lub dniem wolnym od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy;

2)      Klient - Użytkownik lub Kupujący;

3)      Kodeks cywilny - termin zdefiniowany w § 1 ust. 6 Regulaminu;

4)      Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5)      Konto - panel tworzony w systemie informatycznym Sklepu, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności nabywanie Produktów;

6)      Kupujący - osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;

7)      Polityka prywatności - dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę;

8)      Produkt - rzecz ruchoma dostępna w Sklepie, którą może nabyć Kupujący (w szczególności produkt odzieżowy);

9)      Produkt nowy - termin zdefiniowany w § 9 ust. 1 Regulaminu;

10)   Produkt pierwotny - termin zdefiniowany w § 9 ust. 1 Regulaminu;

11)   Propozycja wymiany - termin zdefiniowany w § 9 ust. 4 Regulaminu;

12)   Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

13)   Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;

14)   Regulamin - termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;

15)   Sprzedawca - termin zdefiniowany w § 1 ust. 3 Regulaminu;

16)   Umowa - Umowa sprzedaży, Umowa zamiany lub Umowa o świadczenie Usługi Konta;

17)   Umowa o świadczenie Usługi Konta - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest nieodpłatne utworzenie i utrzymywanie Konta przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika przez czas nieoznaczony;

18)   Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, której przedmiotem jest sprzedaż Kupującemu wybranego przez niego Produktu dostępnego w Sklepie;

19)   Umowa zamiany - umowa zamiany w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, której przedmiotem jest przeniesienie przez Kupującego na Sprzedawcę własności Produktu pierwotnego w zmian za przeniesienie przez Sprzedawcę na Kupującego własności Produktu nowego;

20)   Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

21)   Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu;

22)   Użytkownik - osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie Usługi Konta lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;

23)   Zamówienie - oświadczenie Kupującego skierowane do Sprzedawcy, które określa liczbę i rodzaj Produktów, które chce nabyć Kupujący.

 

§ 3.

Wymagania techniczne

1.       W celu prawidłowego korzystania przez Klientów ze Sklepu, niezbędne jest łącznie:

1)      połączenie z siecią Internet;

2)      posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;

3)      korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;

4)      posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

2.       W ramach Sklepu zabronione jest korzystanie przez Klientów z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

3.       Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.

4.       Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

 

§ 4.

Zasady korzystania ze Sklepu

1.       Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.

2.       Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.

 

§ 5.

Utworzenie Konta

1.       W celu utworzenia Konta, Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:

1)      wejść na stronę internetową Sklepu;

2)      kliknąć w zakładkę z ikoną ludzkiej sylwetki;

3)      w wyświetlającym się formularzu wpisać następujące dane obowiązkowe:

a)      imię i nazwisko,

b)     adres poczty elektronicznej,

c)      stworzone hasło do Konta;

4)      kliknąć opcję „zarejestruj się”;

5)      kliknąć w link aktywacyjny przesłany pod adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

2.       Po kliknięciu przez Użytkownika linku aktywacyjnego, pod adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika przesyłane jest potwierdzenie utworzenia Konta. Z chwilą otrzymania potwierdzenia utworzenia Konta, pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa o świadczenie Usługi Konta.

3.       Po utworzeniu Konta, Użytkownik może uzupełnić zapisane na nim dane obowiązkowe o następujące dane fakultatywne:

1)      numer telefonu;

2)      adres zamieszkania;

3)      NIP.  

4.       Za pomocą Konta, Użytkownik może w szczególności przechowywać i aktualizować swoje dane oraz przeglądać złożone Zamówienia.

5.       Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie Sprzedawcy oświadczenia o wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej. Sprzedawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

6.       W przypadku korzystania przez Użytkownika z Konta w sposób sprzeczny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu lub dobrymi obyczajami, a także dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, Sprzedawca może skierować do Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej wezwanie do ich zaprzestania, a w przypadku jego niewykonania - zablokować Konto, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez niego Umowy o świadczenie Usługi Konta z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni. Po upływie okresu wypowiedzenia wskazanego w zdaniu poprzedzającym, Konto jest trwale usuwane.

7.       Zablokowanie lub usunięcie Konta nie wpływa na wykonanie Umów sprzedaży zawartych przez Użytkownika przed zablokowaniem lub usunięciem Konta.

§ 6.

Nabywanie Produktów

1.       Ceny Produktów dostępnych w Sklepie są wrażone w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie obowiązkowe składniki ceny, w tym należny podatek VAT).

2.       Kupujący może nabywać Produkty zarówno po utworzeniu Konta, jak i bez jego tworzenia. W przypadku utworzenia Konta, Kupujący powinien zalogować się na nie przed rozpoczęciem zakupów.

3.       W celu nabycia Produktu, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:

1)      wejść na stronę internetową Sklepu;

2)      wejść w zakładkę wybranego produktu i kliknąć opcję „do koszyka”;

3)      wejść w zakładkę „koszyk” i kliknąć opcję „przejdź do realizacji zamówienia”;

4)      w wyświetlających się kolejno formularzach wpisać lub wybrać następujące dane:

a)      imię i nazwisko;

b)     opcjonalnie - firma i NIP (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta);

c)      adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj) lub adres dostawy (jeżeli jest inny, niż adres zamieszkania/ prowadzenia działalności gospodarczej);

d)     numer telefonu;

e)     adres poczty elektronicznej;

f)       sposób dostawy;

g)      sposób płatności;

5)      kliknąć opcję „Złóż zamówienie”, a następnie dokonać zapłaty za Produkt zgodnie z wybranym sposobem płatności.

4.       Oferowane przez Sprzedawcę sposoby dostawy i płatności są dostępne pod adresem: https://milosc.pl/dostawa-i-platnosc

5.       Kliknięcie przez Kupującego opcji „Złóż zamówienie” jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu Produktów objętych Zamówieniem.

6.       Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje potwierdzenie jego złożenia na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

7.       W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Jeżeli Zamówienie, o którym mowa w niniejszym ustępie zostało wcześniej opłacone przez Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności.

8.       W przypadku przekazania Zamówienia do realizacji, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, między Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

9.       Jeżeli złożone Zamówienie, w stosunku do którego Kupujący wybrał opcję płatności za Produkt przed jego dostarczeniem, nie zostanie opłacone w ciągu 1 (jednego) dnia od dnia jego złożenia, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży i anulować Zamówienie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na opłacenie Zamówienia. O odstąpieniu przez Sprzedawcę od Umowy sprzedaży i anulowaniu Zamówienia, Kupujący zostaje powiadomiony za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

 

§ 7.

Realizacja Zamówienia

1.       Sprzedawca realizuje wysyłkę Produktów pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej.

2.       Termin dostarczenia Produktu pod adres wskazany przez Kupującego podawany jest każdorazowo przy opisie Produktu. W przypadku, gdy Zamówienie obejmuje wiele Produktów o różnych terminach dostarczenia, terminem dostarczenia jest najdłuższy z nich.  

3.       Koszty wysyłki Produktu pokrywa Kupujący z zastrzeżeniem, że Sprzedawcy przysługuje prawo ustalenia minimalnej wartości Zamówienia, której osiągnięcie uprawnia Kupującego do bezpłatnej wysyłki objętych nim Produktów. Minimalna wartość Zamówienia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest każdorazowo wyświetlana Kupującemu w ramach Sklepu.

4.       Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu nabyty Produkt w stanie wolnym od wad.

5.       Produkt dostarczony Kupującemu powinien znajdować się w nienaruszonym stanie.

6.       Jeżeli Produkt jest dostarczany przez kuriera, Kupujący powinien sprawdzić Produkt w jego obecności. Jeśli paczka Produktu jest uszkodzona, Kupujący powinien spisać protokół uszkodzenia i skontaktować się ze Sprzedawcą.

 

§ 8.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

1.       Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Kupującego będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.

2.       Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 100 (stu) dni od dnia wejścia w posiadanie Produktu przez niego lub wskazaną przez Kupującego osobę trzecią, niebędącą przewoźnikiem.

3.       Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący wykonuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży (dalej: „Oświadczenie”). Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie Oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

4.       Oświadczenie może być złożone przez Kupującego w jakiejkolwiek formie, w szczególności na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. W celu usprawnienia realizacji prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca zaleca jednak złożenie Oświadczenia w sposób wskazany w ust. 5 poniżej.

5.       Kupujący może złożyć Oświadczenie w postaci elektronicznej, za pomocą formularza dostępnego pod adresem: https://milosc.pl/zwroty-reklamacje-i-wymiana-produktow.

6.       Sprzedawca przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania Oświadczenia niezwłocznie po jego otrzymaniu, za pomocą poczty elektronicznej.

7.       W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący powinien odesłać Produkt Sprzedawcy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dokonania odstąpienia od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

8.       Odesłanie Produktu powinno nastąpić pod adres:

 

BY MIŁOŚĆ sp. z o.o.

ul. Sokołowska 174

08-110 Siedlce

 

9.       Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

10.   Zwrot płatności dokonanych przez Kupującego następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę odesłanego Produktu lub dowodu jego odesłania przez Kupującego, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Kupujący nie ponosi kosztów zwrotu dokonanej płatności.

11.   Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

§ 9.

Wymiana Produktu

1.       W terminie 100 (stu) dni od dnia wejścia w posiadanie Produktu przez Kupującego lub wskazaną przez Kupującego osobę trzecią, niebędącą przewoźnikiem (dalej: „Produkt pierwotny”), Kupujący może wymienić go na inny Produkt (dalej: „Produkt nowy”):

1)      który jest aktualnie dostępny w Sklepie oraz

2)      którego cena jest niższa albo równa cenie Produktu pierwotnego, za którą został on nabyty przez Kupującego.

2.       W przypadku, gdy cena Produktu nowego jest niższa niż cena Produktu pierwotnego, różnica pomiędzy tymi cenami nie podlega zwrotowi.

3.       Produkt pierwotny może zostać wymieniony wyłącznie wówczas, gdy:

1)      nie posiada on jakichkolwiek zniszczeń, w szczególności rozdarć, przetarć, ubytków, plam, odbarwień, zabrudzeń itp.;

2)      posiada wszystkie metki.

4.       W celu dokonania wymiany Produktu pierwotnego, Kupujący powinien skierować do Sprzedawcy propozycję wymiany wysłaną na adres e-mail: [email protected] (dalej: „Propozycja wymiany”).

5.       W przypadku przyjęcia Propozycji wymiany, Sprzedawca wysyła jej potwierdzenie pod adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego. Z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia wskazanego w zdaniu poprzedzającym, pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym dochodzi do zawarcia Umowy zamiany.

6.       W terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Kupujący zobowiązany jest przesłać Produkt pierwotny pod adres:

 

BY MIŁOŚĆ sp. z o.o.

ul. Sokołowska 174

08-110 Siedlce

 

7.       Koszty przesłania Produktu pierwotnego ponosi Kupujący. 

8.       W przypadku, gdy przesłany Produkt pierwotny spełnia wymagania wskazane w ust. 3 powyżej, Sprzedawca niezwłocznie dokonuje wysyłki Produktu nowego.

9.       Koszty przesłania Produktu nowego ponosi Sprzedawca.

10.   W przypadku, gdy przesłany Produkt pierwotny nie spełnia wymagań wskazanych w ust. 3 powyżej, Sprzedawca może odstąpić od Umowy zamiany w terminie 7 (dni) od dnia otrzymania Produktu pierwotnego poprzez złożenie Kupującemu oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej. W oświadczeniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca informuje Kupującego o możliwości osobistego odebrania Produktu pierwotnego pod adresem: ul. Sokołowska 174, 08-110 Siedlce albo jego odesłania na koszt Kupującego.

11.   Otrzymany przez Kupującego Produkt nowy nie podlega wymianie, o której mowa w niniejszym paragrafie.

 

§ 10.

Reklamacje dotyczące Produktów

1.       Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Kupujących będących Przedsiębiorcami albo Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta jest wyłączona. Dalsze postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Kupującego będącego Konsumentem.

2.       Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli nabyty przez niego Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Realizacja uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi następuje zgodnie z przepisami art. 556 i n. Kodeksu cywilnego oraz postanowieniami niniejszego paragrafu.

3.       W celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, Sprzedawca zaleca ich składanie w sposób wskazany w ust. 4 poniżej.

4.       Kupujący zgłaszający reklamację z powodu wad Produktu, powinien przesłać Sprzedawcy oświadczenie reklamacyjne za pomocą formularz dostępnego pod adresem: https://milosc.pl/zwroty-reklamacje-i-wymiana-produktow, w razie potrzeby dołączając do niego fotografie przedstawiające stwierdzone wady Produktu.

5.       W przypadku, gdy rozpatrzenia reklamacji wymaga bezpośredniego zbadania Produktu przez Sprzedawcę, Kupujący - po otrzymaniu wezwania Sprzedawcy przesłanego pocztą elektroniczną - powinien przesłać Produkt objęty reklamacją pod adres:

 

BY MIŁOŚĆ sp. z o.o.

ul. Sokołowska 174

08-110 Siedlce

 

4.       Kupujący, który złożył reklamację i dostarczył objęty nią Produkt Sprzedawcy, może żądać od Sprzedawcy zwrotu poniesionych kosztów jego dostarczenia. W przypadku:

1)      uwzględnienia reklamacji - Sprzedawca niezwłocznie zwraca Kupującemu koszty dostarczenia Produktu objętego reklamacją;

2)      nieuwzględnienia reklamacji z powodu jej bezzasadności - koszty dostarczenia Produktu objętego reklamacją nie podlegają zwrotowi.

5.       Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi wynosi 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia reklamacyjnego, a w przypadku, o którym mowa w ust. 5 powyżej - od dni dostarczenia Produktu Sprzedawcy. Brak odpowiedzi w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczny z uznaniem zasadności reklamacji przez Sprzedawcę.

6.       Odpowiedź na reklamację Sprzedawca wysyła Kupującemu pocztą elektroniczną.

7.       W przypadku gdy usunięcie wady Produktu lub dokonanie jego wymiany na Produkt wolny od wad nie jest możliwe, Sprzedawca informuje Kupującego o możliwości złożenia przez niego oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpienia od Umowy sprzedaży. W zależności od wyboru Kupującego, Sprzedawca zwraca Kupującemu całość lub część ceny za Produkt wadliwy w terminie 14 (czternastu) Dni roboczych od dnia dokonania przez Kupującego wyboru jednego ze świadczeń zaoferowanych przez Sprzedawcę.

 

§ 11.

Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną

1.       Użytkownik może złożyć reklamację w przypadku, gdy Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną w sposób niezgodny z Regulaminem, czego skutkiem jest w szczególności nieprawidłowe działanie Sklepu lub któregokolwiek z jego elementów.

2.       Użytkownik składający reklamację z powodów wskazanych w ust. 1 powyżej, powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu wiadomość zawierającą następujące elementy:

1)      imię i nazwisko Użytkownika;

2)      adres poczty elektronicznej;

3)      opis dostrzeżonych nieprawidłowości;

4)      propozycję załatwienia reklamacji.

3.       Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi wynosi 30 (trzydzieści) dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.

4.       Odpowiedź na reklamację Sprzedawca wysyła Użytkownikowi pocztą elektroniczną

 

§ 12.

Własność intelektualna Sprzedawcy

1.       Wszystkie elementy składowe Sklepu, w szczególności:

1)      nazwa Sklepu;

2)      logo Sklepu;

3)      zdjęcia i opisy Produktów;

4)      zasady działania strony internetowej Sklepu, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, oprogramowanie, kod źródłowy oraz bazy danych

- podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.

2.       Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Sprzedawcy bez jego uprzedniego, wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

 

§ 13.

Ochrona danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://milosc.pl/polityka-prywatnosci/.

 

§ 14.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

1.       Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami.

2.       Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3.       Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:

1)      powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;

2)      Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

3)      Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

4.       Klient może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 15.

Zmiana Regulaminu

1.       Sprzedawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:

1)      zmiany przedmiotu działalności Sprzedawcy;

2)      wprowadzenia w Sklepie nowych usług, wycofania z niego usług dotychczas świadczonych lub modyfikacji aktualnie świadczonych usług;

3)      dokonania technicznej modyfikacji Sklepu wymagającej dostosowania do niej postanowień Regulaminu;

4)      prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego.

2.       O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Sklepu, co najmniej 14 (czternaście) dni przed dniem wejścia zmian w życie. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zmieniona wersja Regulaminu zostanie przesłana Użytkownikom pocztą elektroniczną.

3.       Postanowień ust. 2 powyżej nie stosuje się do zmiany Regulaminu polegającej na:

1)      zmianie danych identyfikacyjnych i kontaktowych Sprzedawcy;

2)      zmiany nazwy Sklepu oraz zmiany jego adresu internetowego.

4.       Do Umów sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu.

5.       Użytkownik, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może poprzez usunięcie Konta wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną zgodnie ze zmienionymi postanowieniami Regulaminu.

 

§ 16.

Postanowienia końcowe

Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 22.02.2022 r.